Lịch sinh hoạt 3.11-13.11 dương lịch

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH SINH HOẠT PHẬT SỰ SẮP TỚI Ở CHÙA PHÚC LÂM.

Thứ sáu 3/11 dl, nhằm ngày 15/9 âl
18h00 tụng Kinh A DI ĐÀ cúng 100 ngày cho Lâm Ngọc Tùng.

Thứ hai 6/11 dl, nhằm ngày 18/9 âl
18h00 tụng Kinh A DI ĐÀ cúng thất thứ 6 cho cụ Thiện Phước (pd).

Thứ ba 7/11 dl, nhằm ngày 19/9 âl
18h00 Lễ Hội Hoa Đăng, Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Thứ hai 13/11 dl, nhằm ngày 25/9 âl
18h00 tụng Kinh A DI ĐÀ cúng thất thứ 7, 49 ngày cho cụ Thiện Phước (pd).

Thầy trụ trì kính mời Quý Phật tư thu xếp thời gian về chùa dự các khóa Lễ nêu ở trên.

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT!
Kính báo Diệu Sơn