Lịch sinh hoạt tháng 2 dương lịch

Chú ý: tùy hoàn cảnh lich có thể bị thay đổi.

Quý Phật tử có thể đồng thời xem trên trang lịch sự kiện (có thể xuất sự kiện để nhập vào Google Calendar)

Ngày Giờ Sự kiện
01.02.2017 (T4) 18h00 – 19h30 [05.01 AL] Tụng kinh Dược Sư
02.02.2017 (T5) 18h00 – 19h30 [06.01 AL] Tụng kinh Dược Sư
03.02.2017 (T6) 18h00 – 19h30 [07.01 AL] Tụng kinh Dược Sư
04.02.2017 (T7) 10h00 – 17h00 [08.01 AL] Đại lễ mừng Xuân Di Lặc 2017
05.02.2017 (CN) 14h00-… [09/01 AL] Hòa thượng Trí Minh thuyết pháp
06.02.2017 (T2) 18h00 – 19h30 [10.01 AL] Tụng kinh Dược Sư
07.02.2017 (T3) 18h00 – 19h30 [11.01 AL] Tụng kinh Dược Sư
08.02.2017 (T4) 18h00 – 19h30 [12.01 AL] Tụng kinh Dược Sư
09.02.2017 (T5) 18h00 – 19h30 [13.01 AL] Tụng kinh Dược Sư
10.02.2017 (T6) 18h00 – 20h00 [14.01 AL] Lễ Sám hối
11.02.2017 (T7) 17h00 – 19h30 [15.01 AL] Cúng Thượng nguyên và Nhương Tinh Cầu An
12.02.2017 (CN) 17h00 – 19h30 [16.01 AL] Tạ lễ hoàn kinh Dược Sư
19.02.2017 (CN) 16h00 – 19h30 [23.01 AL] Huân tu
25.02.2017 (T7) 17h00 – 19h30 [29.01 AL] Lễ Sám hối
26.02.2017 (CN) 16h00 – 19h30 [01.02 AL] Huân tu